Berry Pruner – 3pt Hitch Pneumatic Pruner

   Berry Pruner – pneumatic with a 3PT Hitch  

Air Compressor – 3pt Hitch

   Air Compressor for a 3PT Hitch